Kryptografická podpora systému HANIC a NetCOPE / Support of cryptography for HANIC and NetCOPE syste

Abstrakt / Abstract: Hlavní funkcí softwaru je předpřipravit síťový provoz pro účely šifrování či dešifrování. Linka zpracování obsahuje řadu netriviálních operací. Část z nich je založena na komponentách frameworku NetCOPE a firmwaru HANIC a část z nich je vytvořena speciálně pro firmware provádějící šifrování či dešifrování. Samotné šifrování a dešifrování je potom předmětem výsledku č. 3 “Software symetrického šifrování v FPGA”.

The main feature of the software is to pre-process network traffic for subsequent encryption or decryption. Processing pipeline comprises many complex operations. A part of them is based on the components of the HANIC firmware and NetCOPE framework and another part is built specifically for the encryption or decryption firmware. Encryption and decryption itself is covered by the output no. 3 “Software of symmetric encryption in FPGA”.

V případě zájmu o bližší informace kontaktujte společnost Netcope Technologies, a.s. / Please contact Netcope Technologies, a.s. in the case of interest in further details.

DOWNLOAD

Type:R - Software
Keywords:HANIC; NetCOPE; parsování paketů; IPsec; ESP; zapouzdření / HANIC; NetCOPE; packet parsing; IPsec; ESP; encapsulation
Licence:Poskytovatel licence (Netcope Technologies, a.s.) za výsledek požaduje licenční poplatek. / License provider (Netcope Technologies, a.s.) requires license fee for the use of the result.
WWW: